JS 数组的声明方式及注意事项 数组元素的操作 遍历 常用方法

数组的声明方式

 1. 用new Array声明方式
   var arr = new Array(); // []
   var arr2 = new Array(10);// 声明一个长度为10的数组
   var arr3 = new Array(1,2,3,4,5,'533',null, undefined);
  
 2. 中括号方式声明

   var arr4 = [];
   var arr5 = [1,2,31,23,12,412,4,124,1,431,241,4,152,'salfdas',NaN,undefined,function(){alert(123123)}];
   alert(arr5); // 1,2,31,23,12,412,4,124,1,431,241,4,152,salfdas,NaN,,function (){alert(123123)}
   console.log(arr5); // [1,2,31,23,12,412,4,124,1,431,241,4,152,salfdas,NaN,,function (){alert(123123)}]
   document.write(arr5); // 1,2,31,23,12,412,4,124,1,431,241,4,152,salfdas,NaN,,function(){alert(123123)}
  
   var func = function(){
     alert('test');
   }
   func();
  
   // 调用数组中的函数
   var index = arr5.length - 1; // 获取数组长度
   arr5[index](); // 123123
   console.log(arr[pos]); // function()
   document.write(arr5[pos]); // function(){alert(123123)
  

注意事项

 1. 不允许快速压入 []的形式添加新成员
  var arr = [1,2,3,4,5]; 
  var arr[] = 10; // 会报错
  
 2. 不支持关联特性 只支持索引数组
   var arr = [1,2,3,5]; 
   arr[4] = 10; // [1,2,3,5,10]
   arr['name'] = 'xiaohigh'; // 不报错 因为数组属于对象 相当于写入的是一个成员属性
  
 3. 多维数组性 声明时必须一次,不然会typeError: arr2[1] is undefined
   var arr2 = [];
   arr2[1] = [];
   arr2[1][2] = [];
   arr2[1][2][3] = 200;
  
 4. 操作数组时支持跨索引

  跨过的索引所有的值都是undefined(console.log下)   在alert和document.write为空

arr3 = [];
arr3[100] = 50; // 数组个数100个

数组元素的操作(增删改访问)

var arr = [1,2,3,4,5,6,7]; 
arr[7] = 100; // [1,2,3,4,5,6,7,100] 增加元素
 1. 在数组尾部添加元素
  arr.push(300); // [1,2,3,4,5,6,7,100,300]
 2. 头部添加
  arr.unshift(987); // [987,1,2,3,4,5,6,7,100,300]
 3. 删除操作(两种方式)

  var arr = [1,2,3,4,5,6]; 
  delete arr[1]; // [1,undefined,3,4,5,6] 只能将值删除,不能删除索引 
  arr[2] = undefined; // [1,undefined,undefined,4,5,6]
  
 4. 尾部删除

  var arr = [1,2,3,4,5,6];
  var res = arr.pop(); // [1,2,3,4,5]
  
 5. 头部删除元素
  var res = arr.shift(); // [2,3,4,5]

 6. 在指定位置开始删除指定个数的元素
  var res = arr.splice(2, 3, 'a','b','c','d','e','f','g'); // [2,'a','b','c',5]

 7. 修改和获取

  arr[2] = 'iloveyou'; // [2,'a','iloveyou','c',5]
  alert(arr[3]); // c
  

遍历

for循环只能遍历数组元素
而for…in循环不仅能遍历数组元素 而且能遍历对象属性(不推荐)

var arr = [31,23,17,13,77]; 
arr['name'] = 'test'; 

//遍历 
for(var i=0;i<arr.length;i++) {
  document.write(arr[i]+'<br>'); // 31,23,17,23,77
}

document.write('<hr>');

for(var i in arr) {
  document.write(arr[i]+'<br>'); // 31,23,17,23,77,xiaoming
}

数组的常用方法

 1. 连接两个或多个数组
  var arr = [3,5,7,9,13,62,42,234];
  var res = arr.concat([19,10,11],[22,25,27]); // [3,5,7,9,13,2,42,234,19,10,11,22,25,27]
  
 2. 拼接组成字符串
  var res = arr.join('---'); // 3---5---7---9---13---62---42---234
 3. 反转
  var res = arr.reverse(); // [234,42,62,13,9,7,5,3]
 4. 截取
  var res = arr.slice(2, 6); // [7,9,13,62,42,234]

 5. 排序

  var res = arr.sort(function(a,b){
   if(a>b) return 1;    a>b return 1 为升序
   else if(a==b) return 0; a>b return -1 为降序
   else(a<b) return -1;
  });
  [3,5,7,9,13,42,62,234]